De Raad heeft tot taak zich te beraden over de eenheid van kerken in vieren, getuigen en dienen en ook zich te bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en samenleving.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en het dagelijksbestuur. Deze vergadering komt vergadert tenminste vijf maal per jaar bijeen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Voorzitter, Penningmeester en Secretaris en behartigt de dagelijkse gang van zaken.