Kerken ( of geloofsgemeenschappen) die met de preambule instemmen kunnen als lid van de Raad toetreden na overeenstemming in het AB volgens de statuten. Kerken die nog niet aan een lidmaatschap toe zijn, maar wel met de preambule instemmen en wel willen deelnemen aan de taak van de Raad kunnen voor een nader overeen te komen tijd kandidaatlid zijn, na overeenstemming in het AB volgens statuten.

Naast contacten met de aangesloten kerken en wijkkerken in Amersfoort, heeft de Raad van Kerken contact met de burgerlijke overheid. Tweemaal per jaar is er een zogeheten Sociaal Platform. Dat platform van Overheid en Raad van Kerken brengt ontwikkelingen ter sprake op het sociale terrein, zoals het minimabeleid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het integratiebeleid en nog veel meer. Via de werkgroep Kerk en Samenleving heeft de Raad van Kerken dan ook verbindingen met meerdere diaconieën. Ook over het vluchtelingenbeleid is er een goed contact tussen de werkgroep van de Raad van Kerken, de locale Overheid en ook met andere zich met vluchtelingen bezighoudende instanties. Soms vraagt de locale Overheid advies aan de Raad van Kerken als betrokken instantie bij zorg en welzijn en als deel van het maatschappelijk middenveld.

Aangesloten Kerkgenootschappen:

 • Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA)
 • Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort-Noord
 • Rooms Katholieke Parachie Onze lieve vrouw van Amersfoort
 • Oud Katholieke Kerk van Amersfoort
 • Doopgezinde Gemeente, Remonstrantse Gemeente en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (DoReVP))
 • Korps Leger des Heils te Amersfoort
 • Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort
 • Volle Evangelie Gemeente De Ark
 • Orthodoxe Kerk Amersfoort
 • Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord & Zuid
 • Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt van Amersfoort