De 95 stellingen voor kerken in 2017 van Gert Huninkpagina 2
Wie krampachtig vasthoudt aan oude vertalingen van de Bijbel heeft niets begrepen van de kracht van de Reformatie.

Over God, Jezus en de Heilige Geest
26. Kijk naar Jezus als je wilt weten hoe en wie God is.
27. Gods Geest waait waarheen Hij wil, die kunnen we onmogelijk grijpen en vasthouden.
28. Geesteloosheid en ook geestdrijverij voorkomen we als we ons door de Geest laten leiden.
29. De doop met de Heilige Geest is een reiniging van binnenuit.

Over de Kerk
30. De Kerk is te belangrijk om alleen aan theologen en predikanten over te laten.
31. De Kerk is ook te belangrijk om het aan een kerkenraad of oudsten over te laten.
32. Kerken hebben zelf een knellend systeem met ‘ambten’ gemaakt.
33. Kerken mogen zich minder druk maken over allerlei binnenkerkelijke kwesties.
34. De ‘kerncompetenties’ van een christen zijn het liefhebben van God en de naaste zoals zichzelf.
35. Kerken kunnen meer profijt hebben de didactiek. Er is nu veel herhaling van ‘theorieles 1’.
36. Kerken blijven te vaak steken in een aantal basale Bijbelse thema’s. Daarmee wordt de groei belemmerd.
37. In de Kerk draait het om ontmoeting en gemeenschapszin, niet om individualisme.
38. De schuld voor de leegloop van de kerken ligt vooral bij de kerken zelf.
39. Laten we vanuit kerken stoppen met verwijten maken aan degenen die wegliepen, maar vooral starten met luisteren.
40. Laten we ook eerlijk kijken welke drempels er liggen die het voor mensen lastig maken om de Kerk binnen te komen.
41. Christenen kiezen vaak een kerk zoals een consument een supermarkt kiest.
42. We mogen goed doen voor anderen alsof de ander Jezus zelf is.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Over de prediking en kerkdiensten
43. Uitsluitend predikanten preken, en preken meestal uitsluitend ‘voor eigen parochie’.
44. ‘Geen woorden maar daden’ had een Bijbelse leus kunnen zijn.
45. Er zitten veel werkloze arbeiders in de kerk. Die kunnen zo aan de slag.
46. Feest vieren was een mooie opdracht voor het volk Israël, daar kunnen we in de kerken nog veel van leren.
47. De Kerk is meer dan de kerkdiensten op zondag.
48. Het Tweede Testament kent geen kerkdienst als eredienst.
49. God zelf had geen aardse tempel nodig en ook nu heeft Hij geen kerkgebouw nodig.
50. De Kerk is Gods werkplaats, maar de Kerk is niet een gebouw van steen.
51. We eren God wanneer we genieten van het goede dat er is en Hem daarvoor danken.

Over de sacramenten
52. De Bijbel kent geen sacramenten.
53. In de Kerk zijn steeds weer dingen binnengeslopen die we ‘heilig’ verklaren, maar het volgens de Bijbel niet zijn.
54. De doop is niet uitgevonden door Johannes de Doper.
55. Stop met eindeloze discussies over de doop.
56. Jezus heeft het avondmaal niet ingesteld.
57. Stop met de eeuwenlange, ingewikkelde en kerkscheidende discussies rondom avondmaal.
58. Christenen moeten vooral vaak samen eten en anderen daar gastvrij bij uitnodigen.

Over de eenheid in Christus
59. Om ‘een’ te zijn, hoeven we het niet altijd en over alles met elkaar eens te zijn.
60. De ‘drie formuleren van enigheid’ hebben niet de eenheid kunnen bevorderen.
Over de zonde, de zondeval en de zondaren
61. ‘Ellende, verlossing en dankbaarheid’ en de meeste van deze is de ellende?!
62. Zonde is verschrikkelijk, maar als Jezus Gods antwoord is, laten we het dan over Jezus hebben.
63. De aanduiding ‘zondaar’ is gedevalueerd en dekt de lading niet meer.
64. Gods Geest overtuigt van zonde en schuld. Jammer dat zoveel dominees menen dat zij dat moeten doen.


Over bidden en contact met God
65. Bidden is gewoon vragen. Dat kan iedereen.
66. Als we minder tijd besteden aan klagen en mopperen over anderen, dan houden we tijd over om voor hen te bidden.
67. Begin de dag goed door God te bedanken voor de nieuwe dag.
68. Christenen die goed ‘in tongen willen spreken’ doen er goed aan om een taalcursus te volgen.

volgende pagina