TERUG
Welkom
Welkom in de Johanneskerk
Johanneskerk
Welkom in de Johanneskerk,
een samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten in hartje Amersfoort: Westsingel 30 (schuin tegenover het Stadhuis).
De Johanneskerk is een gemeenschap van mensen uit Amersfoort en omgeving, die met bezieling in vrijheid, zonder dogma's, hun zoektocht delen naar geloof, hoop en liefde, waarbij ieder zijn eigen weg mag gaan.

De drie gemeenten horen elk bij een grotere organisatie.

Voor de Doopsgezinde Gemeente is dat de Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
voor de Remonstrantse Gemeente is dat de Remonstrantse Broederschap;
voor de Vrijzinnige Protestanten is dat de Protestantse Kerk Nederland.
De ‘Vrijzinnige Protestanten' zijn bovendien als groep lid van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de VVP (vroeger: de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden) en deze stroom vormt bovendien officieel de Wijkgemeente van Bijzondere Aard van de PKN in Amersfoort (per 1 jan 2010).

Wat is doopsgezind?

"Dopen wat mondig is. Spreken dat bondig is. Vrij in het christelijk geloven. Daden gaan woorden te boven."

De doopsgezinden vormen een wereldwijde geloofsgemeenschap met wortels in de vroege 16e eeuw. Het in de bijbel verankerde inzicht dat mensen zelf tot geloof komen en daarom gedoopt willen worden is hun wezenskenmerk. Niet ouders bepalen of hun kind gedoopt wordt, maar de mens zelf, wanneer eigen inzicht en geloof inhoud hebben gekregen. De gelovigendoop vormt nog steeds een belangrijk onderscheid met andere kerkgenootschappen. Daarnaast spelen het vredesgetuigenis, de geweldloze wijze van omgaan met conflicten, het niet zweren van eden (het ja is ja en het nee is nee), en de vrijheid van de menselijke wil, met daarbij horend de eigen verantwoordelijkheid voor eigen woord en daad, een rol van wezenlijke betekenis.

Iedere Doopsgezinde Gemeente is autonoom. Doopsgezinden benadrukken dat geloof in liefde werkzaam is en zo zijn ze betrokken op het wel en wee in gemeente en wereld. Daarom is er veel aandacht voor praktische betrokkenheid in woord en daad. In het zendingswerk willen doopsgezinden Gods verhaal van liefde en gerechtigheid delen met anderen. Daarbij staat het respect voor de levensovertuiging van de ander voorop.

De Remonstrantse gemeente

De remonstrantse gemeente van Amersfoort en omstreken bestaat ruim 385 jaar. Toch is het een eigentijdse vrijzinnig-protestantse geloofsgemeenschap die ruimte biedt aan leden, vrienden en belangstellenden om in verbondenheid met de christelijke traditie een persoonlijk geloof te ontwikkelen en individueel of met anderen samen daaraan in de samenleving uiting te geven.

Remonstranten zijn over het algemeen terughoudend in hun oordeel en zij pleiten voor tolerantie in kerk en samenleving. Binnen de remonstrantse geloofsgemeenschap wordt hopelijk niemand in enig opzicht achtergesteld of gediscrimineerd. Bij de dialoog met vertegenwoordigers van andere christelijke geloofsgemeenschappen en van andere godsdiensten zijn remonstranten actief betrokken, omdat zij geloven dat waarheid ook elders te vinden is.

de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten afdeling Amersfoort

"Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Amersfoort, Wijkgemeente van Bijzondere Aard Johanneskerk van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) te Amersfoort".

De naam van onze gemeente is niet in één regel te vangen en is eigenlijk ook nog niet eens compleet. Onze gemeente werkt geheel samen met de Doopsgezinde gemeente en de Remonstrants Gereformeerde gemeente van Amersfoort (en wijde omgeving). Zo willen wij ons ook naar 'buiten' presenteren: een samenwerkingsverband van drie gemeenten.

Het is dan ook moeilijk, zo niet onmogelijk, om het karakter van onze gemeenten uit te leggen. Van huis uit heeft onze vereniging een vrijzinnig en ondogmatisch karakter, maar ook dat etiket past ons al lang niet meer. In de loop van de tijd hebben veel mensen, en niet alleen van protestantse huize, zich bij ons als lid of vriend aangesloten. Meestal omdat zij zich minder thuis zijn gaan voelen in de plaatselijke kerken met een meer orthodox karakter. Kerkorderlijk valt onze vereniging als wijkgemeente van Bijzondere Aard onder de P.K.N. in Amersfoort.

Begin 2002 is de financiële samenwerking binnen ons samenwerkingsverband tot stand gekomen. Voortaan worden alle financiële lasten door ons samen gedragen. De samen-werking, die op veel gebieden, in "vieren, leren en dienen" al lang vertrouwd was, is nu ook op het financiële gebied een feit.bericht nr. 9951 : 2400 maal gelezenOpties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken