TERUG
Kerkopbouw
Samen op weg in katholiek Amers foort
rkamersfoort

Samen op weg in katholiek Amers foort
Hoe zat het ook al weer met die samenwerking?
De besturen van de zeven parochies van Amersfoort zijn met elkaar in gesprek over de oprichting van één parochieverband voor de hele stad.
Afgevaardigden van de besturen ontmoeten elkaar regelmatig in het Bestuurlijk Overleg Amersfoort (BOA) dat onder voorzitterschap staat van een dekenaal medewerker.
Namens de vier parochies van het PVA nemen Dré Struyk en ondergetekende deel aan dit overleg. Het BOA is in 2007 acht keer bijeen geweest.


Wat is de bedoeling van dit overleg?

Het aartsbisdom Utrecht heeft in 2003 besloten om de pastorale organisatie ingrijpend te veranderen. Met het beleidsplan “Op Weg” speelt het aartsbisdom in op recente ontwikkelingen (bijvoorbeeld de terugloop in het aantal pastores) en stippelt zij een weg uit naar toekomst (de parochie als missionaire geloofsgemeenschap). Voor Amersfoort betekent dit dat de bestaande zeven parochies gaan samenwerken in één parochieverband. Voor dit nieuwe parochieverband wordt één pastoraal team benoemd en komt er ook één pastoraal beleidsplan. De parochiebesturen blijven zelfstandig functioneren maar werken samen in een overkoepelende stuurgroep.


Maar onze parochies werken toch al samen?

Inderdaad, de vier stadsparochies van het PVA hebben het bisdommodel vanaf 2003 gevolgd en ook de beide parochies van Amersfoort-Noord zijn met elkaar onderweg.

Het bisdom wil echter één parochieverband voor de hele stad om de pastores optimaal te kunnen inzetten. Het BOA-overleg is bedoeld om de bestaande parochiestructuren in elkaar te schuiven.


Wat gaat er veranderen?

Voor het parochiële leven in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen betekent de oprichting van één parochieverband vooral een steun in de rug. Wij hebben dat ook in ons huidige parochieverband kunnen merken. De eigenheid

en geloofscultuur van iedere gemeenschap blijft intact en krijgt zelfs meer ruimte om zich te ontplooien.

 

Tegelijk zijn er een aantal taken (zoals administratie, geloofsonderricht, diaconie e.d.) die samen uitgevoerd kunnen worden. Zo hoeft niet iedere parochie alles zelf te doen en gaan we zuinig om met de inzet van vrijwilligers.

Bovendien staan we samen sterker bij het ontwikkelen en uitvoeren van pastoraal beleid in onze specifieke stadse omgeving. De grootste verandering voor de verschillende geloofsgemeenschappen zal waarschijnlijk voortkomen

uit de opdracht om missionair te zijn (d.w.z. de blik naar buiten te richten en ook aan anderen te laten zien hoe verrijkend het geloof kan zijn). Het Evangelie is bedoeld voor alle mensen en christenen hebben de opdracht die boodschap zichtbaar te maken in de samenleving van vandaag. Het samen op weg gaan van parochies biedt de mogelijkheid om die opdracht handen en voeten te geven.


Hoe staat het er op dit moment voor?

In het eerste BOA-overleg is duidelijk geworden dat bij de besturen van de zeven Amersfoortse parochies de wens en de wil bestaat om tot een nieuw parochieverband te komen en te gaan samenwerken op basis van het bisdombeleid.

De gesprekken die daarna volgden, hebben geresulteerd in een uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst waarin alle belangrijke aspecten van de samenwerking worden geregeld. Net voor de zomer werd er in het BOA

in grote lijnen overeenstemming bereikt over de inhoud van deze overeenkomst en leek de totstandkoming van het nieuwe parochieverband zeer nabij. Het bestuur van de Sint Franciscus Xaveriusparochie (SFX) wil echter pas

meedoen in het nieuwe parochieverband na het vertrek van pastoor Verreijt (hij gaat volgend jaar met emeritaat).

De beoogde oprichtingsdatum van het nieuwe parochieverband is daardoor verschoven naar 1 juni 2008.

 

Echter, in het laatste BOA-overleg van 12 september jl. heeft het bestuur van de Sint Franciscus Xaveriusparochie (SFX) gemeend alsnog enkele pastoraal inhoudelijke voorwaarden te moeten stellen aan deelname in de samenwerking. Deze voorwaarden vooraf zijn voor de andere parochiebesturen niet aanvaardbaar. De overige BOA-leden hebben het SFX-bestuur verzocht af te zien van het stellen van deze voorwaarden en van harte mee te doen in het nieuwe parochieverband. Het bestuur van de SFX-parochie beraadt zich momenteel op dat verzoek.

Bij het ter perse gaan van deze editie van Perspectief was nog niets bekend over de uitkomst van dat beraad.


Hoe gaat het nu verder?

Op dit moment werken de pastores van de vier PVA-parochies en die van de twee parochies in Amersfoort-Noord reeds in teamverband. Dit pastoraal team is inmiddels aangevuld met een fulltime priester (hij treedt per 1 november a.s. in dienst) en een priester-assistent (die al werkzaam is sinds 1 september jl.).

 

Vooruitlopend op de beslissing van het SFX-bestuur over deelname zullen de

zes parochies verder werken aan het nieuwe parochieverband en op korte termijn de samenwerkingsovereenkomst met elkaar aangaan. Daarmee zijn dan in ieder geval de bestuurlijke voorwaarden voor het functioneren van het

pastorale team en voor de voortgang van het samenwerkingsproces

vervuld.

Zo houden wij de gang erin en bouwen wij samen aan een mooie toekomst voor de parochies in Amersfoort. Om dat laatste, het behoud van en de groei naar vitale en inspirerende geloofsgemeenschappen in onze stad, is het te doen in het BOA-overleg.


Thom van de Burgt,

Voorzitter stuurgroep PVA


bron: Perspectief uitgave:  okt 2007
bericht nr. 6340 :  geplaatst op 29-09-2007 en 1753 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken