TERUG
Welkom
Welkom op de website van de Raad van kerken Amersfoort
Raad v.Kerken AmfDe Raad van kerken Amersfoort is een verbond van kerken en geloofsgemeenschappen (verder kerken genoemd) , die -zo staat het in de preambule- de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er daarom naar streven hun gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
De Raad heeft tot taak zich te beraden over de eenheid van kerken in vieren, getuigen en dienen en ook zich te bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en samenleving. Er is een Algemeen Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar. Een Dagelijks Bestuur (zie artikel) †behartigt de dagelijkse gang van zaken.

Kerken ( of geloofsgemeenschappen) die met de preambule instemmen kunnen als lid van de Raad toetreden na overeenstemming in het AB volgens de statuten. Kerken die nog niet aan een lidmaatschap toe zijn, maar wel met de preambule instemmen en wel willen deelnemen aan de taak van de Raad kunnen voor een nader overeen te komen tijd kandidaatlid zijn, na overeenstemming in het AB volgens statuten.

Naast contacten met de aangesloten kerken en wijkkerken in Amersfoort, heeft de Raad van Kerken contact met de burgerlijke overheid. Tweemaal per jaar is er een zogeheten Sociaal Platform. Dat platform van Overheid en Raad van Kerken brengt ontwikkelingen ter sprake op het sociale terrein, zoals het minimabeleid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het integratiebeleid en nog veel meer. Via de werkgroep Kerk en Samenleving heeft de Raad van Kerken dan ook verbindingen met meerdere diaconieŽn. Ook over het vluchtelingenbeleid is er een goed contact tussen de werkgroep van de Raad van Kerken, de locale Overheid en ook met andere zich met vluchtelingen bezighoudende instanties. Soms vraagt de locale Overheid advies aan de Raad van Kerken als betrokken instantie bij zorg en welzijn en als deel van het maatschappelijk middenveld.

Aangesloten Kerkgenootschappen:

WERKGROEPEN†

Met het oog op het beleid en de taken van de Raad is er een aantal werkgroepen:

Liturgie
De werkgroep liturgie belegt een aantal† vespers in de St.Joriskerk op de drempel van de rustdag, zaterdags om 17.00 uur. Zo'n 6x per jaar komen letterlijk bij het scheiden van de markt mensen bijeen om te luisteren en te zingen en gebden te zeggen over wie of wat we op ons hart dragen. Kamerkoren en cantorijen uit de stad werken mee.

Kerk en samenleving
Deze werkgroep wil rechtdoen aan mensen, zeker mensen in de knel en bepleit een menswaardig bestaan bij zowel de kerken als de locale overheid. Vanuit de werkgroep lopen lijnen naar diaconiŽn en charitas-instellingen en uiteraard ook naar relevante maatschappelijke organisaties en groeperingen.

Kerkelijke ondersteuning vluchtelingen
Deze werkgroep probeert samen met andere organisaties recht te doen aan vluchtelingen en asielzoekenden. De werkgroep verleent materiŽle en immateriŽle diensten, informeert de kerkelijke achterban en bevordert contacten.

Kerk en omroep
Deze werkgroep verzorgt via Golfbreker Radio via de kabel op 87,5 Mhz op zondagmiddag van 14.00-15.00 uur een programma met onder andere informatie vanuit de kerken: KIK=Kerken in Keistad, met een herhaling op de maandag van 15.00 tot 16.00 uur.
Deze uitzendingenm zijn ook via internet te ontvangen op het moment van de uitzendingen door te te surfen naar www.golfbreker.nl en te klikken op LIFE STREAM.

Levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming
Deze werkgroep verzorgt levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming in het Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort. Vanuit een daartoe opgezette stichting worden rechtsposities beveiligd.

Publiciteit
Een betrokken redactie verzorgt ongeveer 2x per maand, op vrijdag een pagina in Stad Amersfoort vanuit de Raad van Kerken. Ook kerken kunnen daar hun nieuws kwijt. Dat kan ook op internet via redactie@kerkpleinamersfoort.nl en via kerkpagina@stadamersfoort.nl
en kijk ook in de Nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.
Zie ook de beleidsnota voor de komende jaren

Tenslotte
De Raad van Kerken Amersfoort onderhoudt† contacten met de provinciale en de landelijke Raad van Kerken.

De Raad van Kerken was in 1999 mede-oprichter van het Platform Levensbeschouwingen en religies in Amersfoort en heeft daarin een vertegenwoordiging.

In de St.Aegtenkapel worden van september tot mei steeds op de derde zondag van de maand ruimtevieringen gehouden onder auspiciŽn van de Raad van Kerken

De Raad van Kerken Amersfoort heeft een geregeld overleg met de gemeentelijke overheid.bericht nr. 3856 :  geplaatst op 16-03-2006 en 3692 maal gelezenOpties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken