TERUG
Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging wordt gereduceerd
Andreaskapel

Geestelijke verzorging wordt gereduceerd

De grootscheepse reorganisatie bij verzorgingscentrum ‘De Amerhorst’ treft ook het pastoraat.
Ds. Lia Wolters-Berghout zal na 1 januari 2006 nog slechts één dag beschikbaar zijn en zich volledig concentreren op de begeleiding van personeel.
Nu recent ook in 'Nijenstede' de pastorale zorg is verschraald, kunnen predikanten en vrijwilligers uit de wijkgemeenten hun borst natmaken.
Wolters luidt de noodklok.


 

Begin dit jaar werd bekend dat het protestants-christelijke verzorgingshuis ‘De

Amerhorst’ aan de Zandbergenlaan (Leusderkwartier) in de rode cijfers zit.

Drastische ingrepen waren onvermijdelijk. Een zesde van het personeel - 26 van

de 150 medewerkers - kon beter gaan omzien naar een andere baan.

‘Het was mij van meet af aan duidelijk dat de geestelijke verzorging de dans niet

zou ontspringen,’ zegt ‘pastor van het huis’ Lia Wolters. Naast de pastorale

gesprekken met bewoners gaat ze één maal per maand voor in een kerkdienst en

ze leidt een bijbelkring. Door de bezuinigingen gedwongen moet ze die taken per

1 januari neerleggen. In de ene resterende dag per week zal ze zich concentreren

op instructie van personeelsleden over vragen rond geloof en zingeving. Alle

betrokkenen erkennen dat dit een aanzienlijke verschraling van de pastorale zorg

betekent. '’Maar we staan met de rug tegen de muur,’ zegt Wolters. ‘Het is duidelijk

dat er enorme gaten gaan vallen. Je kunt personeelsleden nog zo goed instrueren

en proberen de vragen rond pastorale zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld

predikanten of ouderlingen, maar dan nog: welke gemeentepredikant heeft

zoveel specialistische kennis in huis dat hij goed kan communiceren met een

dementerende bewoner? Dat vereist ervaring. Ik vergelijk de situatie wel met een

geriater, die wordt vervangen door vrijwilligers die in noodgevallen een huisarts

kunnen oproepen.’

Goede intentie

Wolters werkt al zo’n twaalf jaar in het verzorgingshuis. Met de keus voor een

eigen geestelijk verzorger stak het bestuur begin jaren negentig zijn nek uit, omdat de aanstelling

meer kosten met zich meebracht dan wanneer voor deze taken een emeritus of een wijkpredikantzou worden ‘ingehuurd’.

Het onderstreepte de belangrijke plaats die de geestelijke verzorging in hethuis had. Het pleit voor het bestuur van ‘De Amerhorst’, vindt Wolters, dat het nu, ondanks de

belabberde financiële positie, een maximale inspanning heeft gepleegd om te voorkomen dat de geestelijke verzorger helemaal het veld moet ruimen. Al moet ze haar werk op die

ene dag nu wel verdelen over ‘De Amerhorst’ en andere locaties, waar het huis sinds de fusie mee verbonden is: het

Nijkerkse ‘Arkemheen’, ‘Schuilenburght’, ‘Stoutenborg’ en een centrum voor dagopvang in Hoevelaken. ‘Er wordt

gezegd: ‘Zodra we uit de rode cijfers zijn, zullen we zien of we het aantal uren weer kunnen uitbreiden’. Dat typeert wel

de goede intentie van het bestuur, maar alles wat je nu afbreekt, moet dan weer worden opgebouwd.’

Door het wegvallen van de pastorale zorg in ‘De Amerhorst‘ (waar inclusief ‘De Amerrank’ en ‘De Bosrand’ zo’n 150

mensen wonen), komt er veel werk terecht bij predikanten en vrijwilligers in de Amersfoortse wijkgemeenten.

Wolters:‘Je kunt wijkpredikanten niet kwalijk nemen dat ze prioriteit geven aan hun eigen gemeenteleden. De eerste ‘slachtoffers’

van de bezuiniging zijn de bewoners in ‘De Amerhorst’, die geen lijntje (meer) hebben met de kerk; daar richtte ik me ook op.’

De kerken

Omdat ook verzorgingshuis ‘Nijenstede’ onlangs heeft bezuinigd op geestelijke verzorging, is het volgens Wolters

geraden dat er op centraal niveau eens naar de consequenties van deze maatregelen wordt gekeken. ‘Het zou goed zijn

als een algemene kerkenraad de vinger aan de pols houdt om het werk in de nieuwe situatie zo goed mogelijk te verdelen.’

Henk van Essen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad (hervormd) onderkent het probleem dat door teruglopende

geestelijke verzorging in ‘De Amerhorst en Nijenstede’ ontstaat.

Hij heeft het in de vergadering van de Raad van Kerken aangekaart. In PKN-kring is besloten op ‘heel korte

termijn, waarschijnlijk in januari’ een ambtsdragersvergadering te beleggen om te spreken over de geestelijke verzorging

in verzorgings- en verpleeghuizen, en in ziekenhuizen.

Van Essen: ‘Het mag niet zo zijn dat de predikant of de ambtsdragers in wier wijk het verzorgingshuis staat alle

pastorale zorg mag opknappen. Daar moeten we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen. Verder zullen we

voor een structurele oplossing creativiteit aan de dag moeten leggen. Misschien in de vorm van de aanstelling van een

diaconaal predikant. ‘Nijenstede’ was toch vroeger van de diaconie, toch?’

Tekst: Koos van Noppen

Foto’s: Marcel Minnée

Ook ‘Nijenstede’ herschikt geestelijke verzorging

Niet alleen in ‘De Amerhorst’ zijn er wijzigingen in de geestelijke verzorging, ook in verzorgingscentrum

‘Nijenstede’. Tot dusver is er nog nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven, omdat de gesprekken tussen vertegenwoordigers

van de kerken en het management van Amant Woonzorg nog lopen. Dit voorjaar liep het

contract van de parttime pastor van ‘Nijenstede’, ds. Gerelings, af en de verwachting was dat via de gebruikelijke

beroepingsprocedure een opvolger zou worden benoemd. Maar Amant koos voor een andere oplossing.

Amant ‘runt’ ook ‘De Lichtenberg’ (ouderenzorg en verpleeghuiszorg) en daar zijn Rita Buys-Ballast en

Leo Houweling als geestelijke verzorgers werkzaam.

Zij worden geacht de pastorale zorg in ‘Nijenstede’ ook voor hun rekening te nemen, maar hun beschikbare

uren zijn niet meer geworden.

Achter de schermen is veel gelobbyd om de ingezette koers nog te wijzigen. Emeritus-predikant dr. J.J. Rebel,

oud-geestelijk verzorger van ‘Nijenstede’, was één van de bezwaarmakers: ‘Als ik de feiten onder ogen zie, zou

ik niet weten hoe de twee geestelijk verzorgers het werk in ‘Nijenstede’ er bij kunnen gaan doen. Dat moet wel

tot een verschraling van zorg leiden.’

‘Amant’ voert onder andere aan dat men moet woekeren met het beschikbare budget; de overheid stelt geen

financiën beschikbaar voor geestelijke verzorging.

Bovendien, is het argument in de richting van de kerken, Nederland is in hoge mate geseculariseerd, en dat

weerspiegelt zich in de ‘bevolking’ van ‘Nijenstede’. ‘Of dat laatste zo is, vraag ik me af’, zegt Rebel. ‘Als uit

onderzoek zou blijken dat er redenen zijn om een humanistisch raadsman of een priester aan te stellen,

dan moet dat. Tegelijk zeg ik: Nederlanders zijn wel ontkerkelijkt,

maar dat is niet hetzelfde als 'ont-christelijkt'.

Meer dan eens heb ik meegemaakt dat mensen in hun laatste levensfase of in crisissituaties terugvallen op hun

christelijke wortels.’

 

 

 

 

 

 

 

 


bron: Drieluik uitgave:  0 
bericht nr. 3401 :  geplaatst op 23-11-2005 en 1917 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken