TERUG
Bijzondere vieringen
Eredienst eerste Pinksterdag in de middag
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2017-06-04)
Bij deze willen wij u van harte uitnodigen om samen het feest van de uitstorting van de Heilige Geest te vieren. Vervolg van Eredienst eerste Pinksterdag in de ochtend
 • Datum: 4 juni 2017
 • Aanvang: 17.00 uur

  En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils; En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is (Jes.12:3,4). </br></br>

   

  Pinksteren:  De verhoogde Jezus Christus  mag de levendmakende Geest der genade uitzenden naar alle volken om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Opdat wij zullen geloven in Zijn naam en Zijn heilsverdiensten voor alle mensen. En een ieder zich zal bekeren en hervormd mag worden tot  een nieuwe mens, die leeft tot eer van Zijn Schepper!!

   

  Bekering

   

  In de openbaring 18/2013 waar over de bouwval wordt gesproken klinkt de oproep: ‘Hoor, ja hoor Mijn kinderen en Mijn knechten. Keer u om, ja keer u om, dan zal Ik het wel maken.’ Deze woorden verwijzen ons naar Job 22:23: ‘Wanneer gij u tot de Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden.’ Nu vragen wij ons misschien af waarvan moeten wij bekeren? We hebben toch de Heer aangenomen in ons leven, we hebben ons zelfs laten dopen, we zijn gereinigd door het bloed van het Lam Gods. Dit is allemaal waar, maar zou het niet te maken kunnen hebben met onze wandel en handel, met de inwoning van ons hart? Waar zijn ons hart en leven het meest mee vervuld? God weet het, en als u eerlijk tegenover uzelf bent, weet u het zelf vast wel waar uw schat is.

   

  Op de Maranathadag hebben we nog een profetie besproken waarin de Heer ons verwees naar onze dienstbaarheid. ‘Wees dienstbaar en laat u gebruiken als levende stenen, zodat Mijn Geest in u kan wonen.’ Wat heeft bekering te maken met dienstbaarheid en levende stenen? Op het eerste gezicht niet veel, maar als we het even laten bezinken heeft het er alles mee te maken. Bekering wil zeggen dat we tot inzicht komen of werkelijk God in ons woont, want dat was de vraag van de Heer: Of zijt gij er niet zo zeker van dat die Geest in u woont? We kunnen niet tot levende stenen worden verwekt zonder dat Gods Geest in ons woont; zonder deze levendmakende Geest blijven we dode stenen en zijn wij en kunnen wij niet dienstbaar zijn in het Koninkrijk van God.

   

  Het is dus zaak dat we de woorden uit Job gaan toepassen in ons leven. We moeten ons tot God bekeren. Om de woorden van Petrus te gebruiken: ‘Komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis’ (1Petr.2:4-5). Het gaat de Heer niet om een natuurlijk huis maar om het huis waar Hij in woont, ons hart, zijn Tempel. Maar hoe kunnen wij nu levende stenen worden om gebouwd te worden in een geestelijk huis? De titel is ‘in stilte bouwen’. In 1Kon.6:7 lezen we: ‘Toen het huis gebouwd werd, werd het opgetrokken van steen, afgewerkt aan de groeve, en geen hamer of beitel of enig ijzeren gereedschap werd gehoord bij het bouwen van het huis.’ De stenen die nodig waren werden op een andere plaats bewerkt en op maat gemaakt; deze pasklare stenen werden naar Jeruzalem vervoerd om vervolgens zonder enig lawaai geplaatst te worden in de muren van de tempel.

   

  Toepassing

   

  Hoe brengen we dat naar onze tijd over en kunnen wij bouwen in stilte? We weten dat wij in het 7de tijdvak leven en de bouw van het geestelijk huis brengt ons naar het begin van dit tijdvak. In Openb.8:1 vinden we: ‘Toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang.’ Het Boek voor onze Tijd beschrijft ons hoe lang deze stilte was: ± 20 jaar. Voor de stilte was het christendom gestegen naar haar toppunt van goddeloosheid en afbraak. Door de Franse revolutie waren alle banden met de kerk verbroken en er ontstond een vreselijke haat tegen het geloof in Christus. Rond 1815 het begin van het 7de tijdvak brak er een stilte en rust aan. Maar welke rust? De schatkisten leeg, de welvaart ondermijnd, handel en nijverheid gestorven, het christelijk geloof vergiftigd. Zo zonk Europa met een verwoest geloof dodelijk vermoeid terneer, het huis van de Heer was tot een bouwval geworden. Juist in deze stilte rezen vele gebeden op tot de Almachtige, vragend om herstel van godsdienst en geloof en wederoprichting van de ware Kerk. Duizenden gebeden werden opgezonden om de beloofde spade regen van de Heilige Geest, opdat de Tempel Gods hersteld en herbouwd zou worden.

   

   ‘En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op’ (vs.3 en 4). Deze Engel is de grote Engel des Verbonds, Jezus Christus, de Hogepriester, die optreedt tussen de Here, de Almachtige, en Zijn volk. Hij is de Middelaar tussen God en mens, want als Hogepriester komt Hij in het hemels heiligdom voor de genadestoel met Zijn eigen bloed. Als Middelaar is Hem veel reukwerk gegeven; want Hij is de Voorbidder en zonder Zijn voorbede kunnen onze gebeden niet aangenaam zijn voor God.

   

  Uit deze verzen van Openbaring 8 zien wij, hoe wij weer tot opbouw moeten komen, in stilte, door middel van gebed. Het herstel begint bij en met onze gebeden tot die Hemelse Hogepriester. De geschiedenis leert ons dat we tot berouw moeten komen en wanneer gij u via de Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden; als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Het antwoord op de vraag wanneer we kunnen beginnen met de opbouw, is nu, heden, beginnende met bekering tot de Almachtige, die een vergevend God is, om gebouwd te kunnen worden in stilte, door middel van gebed. Als wij deze aangewezen weg willen opgaan dan zal de belofte vervuld worden als in de dagen van Haggai: ‘Ik ben met u, luidt het woord van de Heer, en Hij wekte de geest op, en een ieder begon te bouwen aan het huis van de Heer’ (Hag.1:13,14).

   

  Tenslotte

   

  Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

  Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid, Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij (Efe.5:8-10).

   

  En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust den Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Onthoudt u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal (1Thes.5:14-24).  De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen (Openb.7:12).

   

  Bij deze willen wij u van harte uitnodigen om samen het feest van de uitstorting van de Heilige Geest te vieren.

   

  Datum:      4 juni 2017

  Aanvang:  17.00 uur


 • ingestuurd door: Roger Bakker 
  bericht nr. 18883 :  geplaatst op 30-05-2017 en 151 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken