TERUG
Kerkdiensten
Eredienst Hemelvaartsdag op 25 mei 2017
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2017-05-25)
Eredienst Hemelvaartsdag op 25 mei 2017


 

 

 

 

In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel. De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.  En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol (Jes.6:1-3)!

 

 

 

 

Inleiding

 

Als wij de Hebreeën-brief bestuderen, zien we dat de Hemelvaart een centrale positie inneemt. We willen stilstaan bij deze brief, die de Joodse Christenen de noodzaak van het nieuwe verbond duidelijk wil maken (Hebr.7:11-8:13). Hen wordt aangetoond dat dit nieuwe verbond het oude verbond in alles overtreft. Er worden diverse zaken uit het OT verklaard m.b.t. hun betekenis voor het nieuwe verbond. Hierbij draait alles om de verhoogde Zoon van God en de mensen, Jezus Christus (Hebr.1). Dit lijkt met name geschreven aan de tweede generatie, zij die de Here Jezus niet hebben gekend tijdens Zijn omwandeling op aarde (Hebr.2:3b). 

 

Een gemeente in verval

 

Bij een nadere beschouwing zien we dat de gemeente in grote nood verkeert. Na het sprankelende begin van Gods werk in het Joodse land is er een kentering opgetreden hun ontwikkeling. Ze hadden kennelijk blootgestaan aan diverse verdrukkingen over een langere periode. Hun geloof was zwaar op de proef gesteld. Deze omstandigheden waren hun leven gaan overheersen. Men kon niet loskomen van de last, die dit kruis met zich meebracht. Hierdoor was bij velen geleidelijk de hoop en verwachting op de wederkomst van de Here uitgedoofd. Dit had ernstige gevolgen.

 

Men had de satan ruimte geboden om allerlei onkruid te zaaien. Men ging twijfelen aan de waarachtigheid van het evangelie. Was Jezus Christus wel de voorzegde Messias? Diverse mensen hadden de Here de rug al toegekeerd. Hiernaast had lauwheid en traagheid zich geleidelijk meester gemaakt over een deel van de overgebleven leden. Het heilige vuur ontbrak. Men ging zich steeds minder richten op de vervulling met hemelse schatten. Het najagen om waardig gekeurd te worden voor de eerste opstanding had niet meer de hoogste prioriteit. Waardoor een grote geestelijke achteruitgang was opgetreden. De kennis van Gods woord daalde. Het onderscheid tussen goed en kwaad verminderde. Zodoende kwam de heilige levenswandel steeds meer onder druk te staan (Hebr.3:1-4:11; 5:11-6:12; 10:19-39; 12:1-13:17).

 

De gemeente was in een negatieve spiraal gekomen. Het was een periode van veel strijd en moeite, waarbij het moelijk was om de weg naar boven weer te vinden. Het was een dorre tijd, waarin er weinig vreugde te putten was uit het geloof. Dan laat God deze brief aan Zijn kinderen schrijven om de slappe handen en wankele knieën op te richten (Hebr.12:12,13). Waarbij de bemoediging van Joh.16:33 nader uitgewerkt wordt: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. Er worden drie hoofdpijlers gebruikt om de gemeente te versterken in hun moeilijkheden:

1) Jezus Christus als voorbeeld van de getrouwe geloofsgetuige.

2) Jezus Christus als Hemelse Hogepriester, die voor ons strijdt.

3) Gods trouw in de vervulling van Zijn beloften in en door Jezus Christus.

 

Jezus Christus, de getrouwe geloofsgetuige

 

De brief beschrijft hoe Jezus Christus ons vlees en bloed heeft aangenomen. Hoe Hij door lijden en strijden in de dagen van Zijn omwandeling op aarde de weg der volmaaktheid heeft gebaand en bereid voor de gevallen mensheid. Hoe Jezus heeft geleefd vanuit het volkomen geloof om in de kracht Gods alle verzoekingen van de satan te weerstaan. Hoe onze Heer Zijn onschuldige leven heeft opgeofferd voor ons en door de kruisdood de weg tot verzoening met God heeft vrijgemaakt. Hoe Jezus na Zijn opstanding uit de dood door God de Vader verhoogd is boven elke macht. God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard. Ook Hij moest de tucht des Vaders ondergaan. Zo werd de gehoorzaamheid van de Here Jezus steeds op de proef gesteld. Hij werd door de Vader voor- en toebereid om het kruis te volbrengen. Dit ging met veel moeite gepaard. Hij is in al deze zaken staande gebleven zonder te zondigen. Het loon van dit overwinnende geloof was dat de Here Jezus in de Hemel werd opgenomen (Hebr.1:1-3:6; 4:14,15; 5:7-9; 6:20; 9:14-28; 10:5-10; 12:2-4).

 

Hebr.11 toont ons dat ook gewone mensen door God gevormd moeten en kunnen worden tot geloofshelden. Dit was al zo onder het oude verbond, hoeveel te meer is dit van kracht onder het nieuwe verbond. Want Christus Jezus heeft onze vijanden immers overwonnen. We zullen ons niet verschuilen achter ons zwakke vlees. Maar moed putten uit Gods trouw, het gegeven dat bij Hem alles mogelijk is en de genademiddelen van het NT. We moeten de tucht van God wel aannemen, opdat Hij ons kan opbouwen in het overwinnend geloof (Hebr.12:1-13). Hierbij is het belangrijk om niet naar het kruis te kijken (het lijden der tegenwoordige tijd), maar naar de heerlijkheid, die erop zal volgen (Rom.8:17-25).

 

Jezus Christus als Hemelse Hogepriester voor de gelovigen

 

Jezus Christus is na de hemelvaart verhoogd tot eeuwige Koning en Hogepriester over het huis Gods. Vanaf dit moment konden de genadewerkingen van het nieuwe verbond ten volle in werking treden. Dit heeft tot doel dat door de Here Jezus Gods onwankelbare Koninkrijk (de nieuwe Hemel en aarde) tot stand gebracht zal worden. Jezus Christus heeft op aarde het enige offer gebracht dat God de Vader heeft gewild. Het geloof in dit ene offer vormt de enige grond, waarop God de mens alle zonden wil vergeven. Als Hogepriester staat Hij voortdurend voor het aangezicht van God de Vader om voor ons te bidden en te pleiten. Hoe krachtig was het gebed van onze Heiland al niet, voordat Hij zijn verlossingswerk had volbracht? Hoeveel krachtiger zal het gebed van de verhoogde Zoon van God en de mensen niet zijn?

 

Hij is immers de Hemel der Hemelen binnengegaan met het offer van Zijn onschuldig vergoten bloed. Zodat de nieuwe, levende, verse weg naar de genadetroon is gebaand. Dit bloed der besprenging in het NT spreekt zeer krachtige dingen, die voorheen onmogelijk waren. Wie in oprechtheid zijn schulden belijdt vanuit het voornemen om niet in de zonden te blijven, mag verzekerd zijn van de volledige vergeving door het offer van het Lam Gods. Hierdoor kunnen wij ondanks al onze tekortkomingen in Christus voor God toch volmaakt zijn. Om uiteindelijk de volkomen zaligheid te beërven door de Voleinder van ons geloof. Hij heeft immers de enige Naam ontvangen van God de Vader, waardoor wij behouden kunnen worden. Zodoende kunnen we door Jezus Christus vrijmoedig tot onze Vader komen (Ps.2; 8; 45; 47; 72; 89; 110; Hebr.1:1-13; 2:5-17; 5:4-6; 7:1-8:13; 9:11-10:22; 12:22-29).

 

Onze volmaakte Hemelse Hogepriester kan ook in alles met ons meevoelen, omdat Hij in Zijn aardse bestaan de strijd en moeite heeft ondergaan. We hebben in de Here Jezus niet alleen een luisterend oor. Maar iemand waarvan we de zekerheid hebben dat Hij persoonlijk onze problemen kan doorvoelen en ten diepste met ons meeleeft. Jezus Christus heeft tevens alle macht ontvangen. Hij kan dus voor ons zorgen. Zodat wij in Zijn kracht alle problemen kunnen overwinnen. In iedere situatie spreekt onze Heiland tot ons hart: Houdt goede moed. Ik heb overwonnen en leef tot in eeuwigheid. Gij zult leven als gij doet wat Ik u gebied (Hebr.2:18; 4:14-16; 12:25).

 

 

In Jezus Christus zijn Gods beloften ja en amen

 

Hebr.6:9-20 vermeldt de belofte van God aan Abraham, welkeHij bevestigd heeft met een eed als waarborg dat het zeker zal geschieden (Gen22.15-18). Dit betreft de zegen (het eeuwige leven in heerlijkheid), de aanname tot Gods volk en de vermenigvuldiging van de kinderen Gods, alsmede het koningschap over de toekomende wereld. Jezus Christus was het beloofde zaad, in Hem zouden deze beloften hun vervulling krijgen. We zien dat alles wat God van Jezus Christus heeft getuigd, in vervulling is gegaan. Dit betreft Zijn lijden, maar ook de heerlijkheid, die daarop volgde. Hij is tot nu toe de enige aan wie God het eeuwige leven in heerlijkheid daadwerkelijk heeft geschonken. Maar Christus Jezus is als Eerstgeborene uit de doden ten Hemel gevaren om onze plaatsen te bereiden in het Vaderhuis. Opdat ook wij zondige mensenkinderen de hemelse roeping voor de eerste opstanding deelachtig kunnen worden. De hoop hierop moet het anker zijn voor onze zielen om te volharden onder alle omstandigheden. En ons in geloof uit te strekken naar Gods beloften, uitziende naar de wederkomst van Jezus Christus als ook Zijn uitverkorenen hun erfdeel zullen ontvangen (Gen.12:1-3; 17:1-7; 22:15-18; Luk.24:25-27; Joh.14:1-3; 18:36; Hand.2:22-36; 13:22-41; Rom.4:13; Gal.3:16).

 

De brief roept krachtig op tot ijver en bekering (Hebr.3:6-4:11; 6:11,12). Zodoende is het ook een actuele boodschap voor de lauwe en trage gemeente van de eindtijd (Openb.3:14-21). Men dient het zoeken van Gods Koninkrijk en gerechtigheid de eerste plaats te geven in het leven (Hebr.11:1-16; 13:12-14). Door vast te houden en gehoorzaam te zijn aan de waarheid Gods, zoals deze is verkondigd door Jezus Christus en Zijn apostelen (Hebr.2:1-3; 10:26-31; 12:22-29). Men moet niet op de omstandigheden zien. Maar hoofd en hart opheffen naar de Hemel der Hemelen, alwaar onze Leidsman zetelt in de genadetroon met Zijn Vader. Hij alleen is onze hoop en verwachting. Hem moeten we aanroepen, opdat Hij ons kan aandoen met Zijn kracht en sterkte (Hebr.4:16; 13:5,6). We moeten de tucht aannemen om de wil des Vaders te leren volbrengen in alle omstandigheden (Hebr.10:32-36; 12:1-15). Opdat Hij ons kan opbouwen in het overwinnend geloof om in volharding de vruchten der gerechtigheid voort te brengen. Zodat we waardig gekeurd kunnen worden voor de eerste opstanding en de opname bij Zijn wederkomst (Hebr.3:1-6; 13:20,21).

 

Tenslotte

 

Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende (Hebr.13:12-14). Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; want Die het beloofd heeft, is getrouw (Hebr.10:23)Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen (Hebr.13:6). Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten (Hebr.10:36,37). Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten (Hebr.9:28).

 

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen om samen de verhoging van Jezus Christus, de Koning der Kerk, te vieren!!

 

 

Datum:     donderdag 25 mei 2017

Aanvang: 10.00 uurbericht nr. 18864 :  geplaatst op 22-05-2017 en 286 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken