TERUG
Kerkdiensten
Eredienst Eerste Paasdag in de ochtend
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2017-04-16)
Eredienst Eerste Paasdag in de ochtend
Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? (Joh.11:25,16).


 

 

PasenJezus Christus is gestorven voor onze zonden. Maar Hij is ook opgestaan uit de doden tot onze rechtvaardigmaking. Hij heeft de dood voorgoed te niet gedaan en leeft in eeuwigheid. Dit eeuwige leven dat verborgen was bij God is nu eveneens voor de mens weggelegddie gelooft in Jezus Christus naar de Schriften en gedoopt is!!

 

 

 

 

Het Paasfeest is een ongelofelijke boodschap, maar ook de meest hoopvolle tijding om het hart van een mens te doen verkwikken. De enige zekerheid die een mens in zijn leven heeft, is immers dat hij zal sterven. Zoals we bijvoorbeeld in Pred.9:10 kunnen lezen:  Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat. En in Spr.30:16 staat:  Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde, die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet: Het is genoeg! Rom.5:12 leert ons:  Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

 

Zo is het heden te dage nog steeds. Ondanks al onze wetenschap, techniek en medische voorzieningen gaan alle mensen dood. Wij hebben nog nooit iemand zien wederkeren uit het graf. Als er al in onze geschiedenis melding gemaakt wordt van een opstanding uit de dood, was dit slechts een tijdelijke verlenging van het aardse bestaan. Daar zij allen daarna toch weer zijn gestorven. Volgens de huidige inzichten zou men zelfs vraagtekens plaatsen of deze mensen wel echt dood waren en niet schijndood. Eigenlijk hebben de meeste mensen in alle tijden de opstanding van de doden voor onmogelijk gehouden.

 

Zelfs in de Christelijke traditie is de opstanding uit de dood door de tijden heen op diverse wijzen ontkend of in een verkeerd daglicht geplaatst. De vader der leugen heeft zijn gif bij velen ingespoten om de waarheid van Gods woord te verdraaien en ontkrachten. Zo waren er in de tijd van eerste gemeente leringen, die zeiden dat de opstanding van de doden al geschied was (2Tim 2:16-18). Hiermee refereerden zij kennelijk aan de doden, die bij de opstanding van de Here Jezus uit hun graven gekomen waren om in Jeruzalem te getuigen(Matth.27:52,53). Maar er waren ook toen al mensen, die verkondigden dat er geen opstanding van de doden is. Waarmee zij tevens de opstanding van Jezus Christus ontkenden (1Kor.15:12-19).

 

Ook in de Handelingen der apostelen lezen we hoe op diverse plaatsen de opstanding van de doden ter sprake komt. Dit werkt vaak als een splijtzwam. Sommigen geloven het wel, anderen helemaal niet, en een deel van de mensen geloven het niet direct, maar willen er wel meer over horen (Hand.17:17-34; 23:1-11; 24:1-21; 26:1-31). In een later stadium kwam de Islam op. Mohammed noemde Jezus wel een profeet, zij het van een lagere orde dan hijzelf was. Maar hij ontkende dat Jezus de Zoon van God was en dat Hij uit de dood was opgestaan. Gelijk de Here Jezus Zijn discipelen al gewaarschuwd had voor allerlei valse profeten en dwaalleraren (o.a. Matth.24), hebben we dit kunnen waarnemen tot de huidige tijd aan toe. 

 

Het geloof in de opstanding van de doden en de opstanding van Jezus Christus uit de doden behoren tot het hart van het Christelijk geloof (Hebr.6:1,2). In Rom.10:8b,9 staat het volgende geschreven: Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Maar waarom is dit nu zo belangrijk? God de Vader heeft immers getuigenis van en door Zijn eniggeboren Zoon gegeven (Hebr.1:1; 1Joh.5:5-10). Dit vinden we opgetekend in de geschriften van het Oude- en Nieuwe Testament. De Here Jezus spreekt in Zijn omgang diverse keren over Zijn lijden, sterven, maar ook over Zijn opstanding uit de dood (Matth.16:21Luk.9:2224:46; Joh.2:19-22). We kunnen in de boeken van het Oude Testament vele details lezen aangaande de gebeurtenissen rondom de dood van onze Heiland, die bij Zijn kruisiging allen vervuld zijn. Dat Jezus Christus daadwerkelijk gestorven is, bewijzen de heidenen. Als zij met een speer in Zijn zijde steken, stroomt er water en bloed uit. Hieruit bleek dat Hij was overleden (Joh.19:32-37). Zo was ook Zijn opstanding door God alle vele jaren voorheen voorzegd. Maar het is gelijk Simeon bij de geboorte van de Here Jezus al profeteerde dat Hij het teken zou zijn dat weersproken zou worden (Luk.2:34,35).

 

In Ps.16:8-11 getuigt David door de Heilige Geest het volgende over Jezus Christus: Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. Waar hij ons in Ps.21:5-7 leert: Het leven heeft hij van U begeerd. Gij hebt het hem gegeven; lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Groot is zijn eer door Uw heil; majesteit en heerlijkheid hebt Gij hem toegevoegd. Want Gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid; Gij vervrolijkt hem door vreugde met Uw aangezicht. In Jes.53:10 staat het volgende geschreven: Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

 

De hel is in Ps.16:10 het dodenrijk. God de Vader bleef door de Heilige Geest met Jezus Christus in het dodenrijk toen Hij na Zijn dood aldaar het paradijs heeft geopend om de heiligen van het Oude Testament hierin binnen te voeren. Maar ook om het evangelie te verkondigen aan de zielen van de mensen, die in hun zonden gestorven waren (Luk.23:43; 1Petr.3:18-20; 4:6; Openb.2:7)In vs.11 staat dat God Zijn Heilige (Jezus Christus) niet aan het verderf zou overgeven. Het stof van het vervloekte zondige vlees en bloed der mensen was voor de satan (Gen.3:14,19). Maar het lichaam van de Here Jezus werd hiervan uitgezonderd. 

 

Hieruit mogen we afleiden dat de zondenlast van alle mensen, die in Zijn vlees gebracht wasaan het kruis (1Petr.2:24), Hem niet gehouden isOnze Heiland had tenslotte de wil des Vaders volbracht met Zijn offer voor onze zonden. Door deze volmaakte gehoorzaamheid zijn de zonden vergeven en werd Zijn vleselijke lichaam gereinigd door Zijn VaderAlzo werd Zijn heilige scheppingsstaat hersteld (Luk.1:35). Aan deze ongeschonden tempel Gods had de satan part noch deel (Joh.14:30). Door de opstandingskracht van de Heilige Geest  kon de onzondige ziel van de Here Jezus ten derde dage weer terugkeren naar Zijn ontzondigde lichaam. Om Zijn leven weer op te nemen overeenkomstig het gebod des Vaders. Het komt voor dat Hij daarna de volgende stap van Zijn verhoging ontving. Toen de Vader Hem Zijn hemelse, onvergankelijke lichaam teruggaf (Joh.10:17,18; 17:1-5; 1Kor.15:35-50). Hij moest immers de eerste zijn in alle dingen (Kol.1:18).

 

De opstanding uit de doden van Jezus Christus is dus het ultieme bewijs dat Hij waarlijk de beloofde Messias was. Zoals dit zeer schoon in Rom.1:1-4 is opgetekend Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften, aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here. Wie de fysieke opstanding van de Here Jezus ontkent, maakt God dus tot een leugenaar. Dan wel zegt men dat de Here Jezus niet de beloofde Verlosser en Zaligmaker is. Waar men dit wel gelooft, kunnen wij ook verzekerd zijn dat de rest van het getuigenis Gods in en door Christus Jezus waarachtig is (Joh.1:14-18; 18:37). En weten we dat bij God alle dingen mogelijk zijn, zelfs wat wij voor onmogelijk houden (Matth.19:26; Rom.4:16-24).

 

 

Deze overdenking wordt vervolgd in het item Eredienst Eerste Paasdag in de namiddag. Bij deze willen we u graag uitnodigen om samen het opstandingsfeest van onze Verlosser en Zaligmaker te vieren.

 

Bijzonderheden: In deze eredienst vindt de Aäronitische zegen plaats. Naast de viering van het Heilig Avondmaal wordt eveneens het Heilig Avondmaal voor Ontslapenen gehouden.

 

Datum:    16 april 2017

Aanvang: 10.00 uur



bericht nr. 18742 :  geplaatst op 11-04-2017 en 285 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken