TERUG
Kerkdiensten
Eredienst Eerste Paasdag in de namiddag
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2017-04-16)
Eredienst Eerste Paasdag in de namiddag Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? (Joh.11:25,16).


 

 

PasenJezus Christus is gestorven voor onze zonden. Maar Hij is ook opgestaan uit de doden tot onze rechtvaardigmaking. Hij heeft de dood voorgoed te niet gedaan en leeft in eeuwigheid. Dit eeuwige leven dat verborgen was bij God is nu eveneens voor de mens weggelegddie gelooft in Jezus Christus naar de Schriften en gedoopt is!!

 

 

 

Vervolg van Eredienst Eerste Paasdag in de ochtend

 

 

In tegenstelling tot de rest van het getuigenis was de waarneming van de opstanding en de zaken, die erop volgden, slechts voorbehouden aan de discipelen van de Here Jezus. Nu zou men verschillende argumenten aan kunnen dragen dat deze ooggetuigen niet betrouwbaar zijn. Maar de Bijbel reikt ons zelf de belangrijkste tegenargumenten aan om deze ooggetuigen wel te geloven. Toen de Here Jezus is opgestaan uit de doden werd dit eerst aan enkele vrouwen uit de kring van Jezus medegedeeld door de engelenmond. Pas daarna hebben deze vrouwen Hem daadwerkelijk gezien. Zij moesten dit aan Zijn discipelen mededelen. Maar toen de vrouwen met de boodschap kwamen dat de Here Jezus naar Zijn woord opgestaan was uit de dood en het graf leeg was, geloofden de discipelen het getuigenis van de vrouwen niet. Het zijn Petrus en Johannus, die het met eigen ogen willen zien. Ook zij treffen een leeg graf aan, waarover ze zich verwonderden. Maar dit vormt voor hun nog steeds geen aanleiding om het getuigenis van de vrouwen te geloven.  

 

Hierna verschijnt de Here aan Petrus en de Emmaüsgangers. Dan begint er iets van geloof te ontstaan. Als de opgestane Heer Zich voor de eerste keer aan een groep discipelen vertoont, twijfelen sommigen nog steeds of het wel echt is. Christus Jezus moet hen zelfs vermanen vanwege hun ongeloof. Thomas spant de kroon. Hij gelooft alle getuigenissen niet. Pas als hij het zelf ziet en voelt, wil hij wel geloven dat de Here Jezus is opgestaan uit de doden. Nadien is de herrezen Here nog diverse keren verschenen. Hierbij was zelfs een grote groep van meer dan 500 broeders. Tenslotte heeft de opgestane, verheerlijkte Heer zich geopenbaard aan Paulus, die een hater van de Christenen was en een vervolger der gemeente. Ook Paulus kwam tot erkentis dat Jezus Christus waarlijk de Messias is (Matth.27:59-28:29; Mark.16:1-16; Luk.24:1-43; Joh.20:1-21:25; 1Kor.15:1-11)Als deze ongelovigen, die het wonder van de opstanding zelf aanschouwd hebbenkrachtig getuigd hebben dat de Here Jezus waarlijk is opgestaan, zullen wij dan nog twijfelen?

 

Noemt u zichzelf Christen maar gelooft u niet in de opstanding van de Here Jezus. Dan spreekt Gods woord tot u: Wees niet ongelovig, maar gelovig. Want als u hierin niet gelooft, doet Christus u geen nut en bent u nog steeds in uw zonden. Alleen de waarheid kan ons vrijmaken (Joh.8:21-36). Paulus noemt hen die hun hoop alleen voor dit leven op Christus vestigen, zelfs de ellendigste van alle mensen (1.Kor.15:1-19).

 

Gelooft u in de opgestane Levensvorst. Dank God dat Hij u dit geloof heeft geschonken. Want zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Maar bid ook om behoud en vermeerdering van het geloof om te komen tot de gezindheid, die Paulus ons in Fillip.3:10-14 beschrijft:Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

 

Gelooft u niet of niet meer in het verlossings- en verzoeningswerk van Jezus Christus, dan roept uw Schepper tot u: Wees verstandig en geloof het evangelie nu het nog de tijd der genade is. Want dat is de kracht Gods tot behoud van uw ziel (Rom.1:16,17)! De Here Jezus is in waarheid de enige weg om met God de Vader verzoend te kunnen worden en ons leven te geven, nu en in de eeuwigheid (Joh.14:6).

 

Jezus Christus, de machtige held Gods, heeft, de dood ,onze grootste vijand, verslonden tot een eeuwige overwinning (1Kor.15:53-57). Hij is de Eerstgeborene uit de doden geworden(Openb. 1:5), opdat Hij de eerste zou zijn van vele broeders en zusters (Rom.8:29; Hebr.2:11-18). Hij is verhoogd tot de Levensvorst (Hand.3:15), die de sleutels heeft van dood en dodenrijk (Openb. 1:18). Hij zal de levenden en doden eens oordelen (2Tim.4:1)Hij heeft het leven voor onze zielen en de onvergankelijkheid aan ons geopenbaard en toegankelijk gemaakt voor de in zonden gevallen mensheid (2Tim.1:8-12).  Opdat in Zijn Naam gepredikt zal worden: bekering en vergeving van zonden onder alle volken (Luk.24:44-48). Teneindeeen erfdeel in Gods eeuwige Koninkrijk te kunnen en mogen ontvangen (Matth,26:31-46).

 

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen (1Kor.15:20-28).

 

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd (1Petr.1:3-5). En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God (1Joh.5:11-13).

 

Bij deze willen we u graag uitnodigen om samen het opstandingsfeest van onze Verlosser en Zaligmaker te vieren. Wij wensen u gezegende feestdagen toe.

 

 

Datum:    16 april 2017

Aanvang: 17.00 uurbericht nr. 18741 :  geplaatst op 11-04-2017 en 264 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken