TERUG
Kerkdiensten
Erediensten Goede Vrijdag
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2017-04-14)
Erediensten Goede Vrijdag
De grimmigheid des konings is als de boden des doods; maar een wijs man zal die verzoenen (Spr.16:14).
Goede Vrijdag: Halleluja, de Wijsheid Gods (Jezus Christus) heeft de toorn Gods over de in zonden gevallen mensheid afgewend. Hij heeft aan het kruis als het onschuldige Lam Gods de gehele last en straf voor de ongerechtigheden van alle mensenkinderen op Zich genomen. Hierdoor is de weg vrijgemaakt tot vergeving van onze overtredingen. Zodat wij door het geloof in Gods liefde en genade, weer verzoend kunnen worden met onze Schepper om in vrede met Hem te leven, nu en in eeuwigheid!!
De Christelijke hoogtijdagen vormen een volmaakte cirkel, waarbij de ene gebeurtenis de volgende stap in het Godsplan mogelijk maakt.  Het doel hiervan staat in 1Tim.2:4-6 omschreven: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd.  Hoewel wij geen hiërarchie kunnen aanbrengen in de hoogtijden, is de Goede Vrijdag wel het meest bijzondere Christelijke feest dat wij vieren. 


Allereerst bereikt Jezus Christus op deze dag de bestemming van Zijn vleeswording. Hij is in de wereld gezonden in de gestalte van een mens, opdat hij dan zou kunnen sterven. Want in Zijn Goddelijke heerlijkheid was Jezus Christus immers onsterfelijk.  In Hebr.2:9-11 lezen we: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen


God de Vader had in Zijn grote scheppingsplan Zijn eniggeboren Zoon voorbestemd om in een punt van de tijd als het Lam Gods het onberispelijke offer voor de zonden van alle mensen te laten brengen.  Omdat dit raadsbesluit vaststond, staat in Openb.13:8b het Lam, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. Zodoende spreekt de Bijbel over het eeuwige Evangelie (Openb.14:6). Van den beginne aan heeft God allerlei zaken aangaande dit eeuwige Evangelie geopenbaard aan de mens. Men kon deze dingen toen nog niet begrijpen. Want daartoe moesten eerst de kernelementen vervuld worden. Pas na de opstanding van de Here Jezus uit de doden opende Hij het verstand van Zijn discipelen om de geschriften te kunnen verstaan (Luk.24:45). De tijd der onwetendheid werd opgeheven en de blijde boodschap kon aan alle mensen verkondigd worden (Hand.17:30).


Ten tweede spreekt de Schrift over de kruisdood van Jezus Christus als vorm van verhoging en de verheerlijking van Gods naam. Hoe veel hoger zijn Gods gedachten dan onze menselijke overleggingen. In ons denkbeeld is het kruis het tegenovergestelde. Wij associëren het kruis met zwakte, vernedering, schande en schaamte. Is de gekruisigde Jezus nu die sterke held waarvan de geschriften getuigen? Is dit nu de kracht Gods, die de vijanden verslaat, die de vrede en gerechtigheid op aarde brengt?  Als de Here Jezus aan het vloekhout van Golgotha hangt, brengt God de menselijke gedachten aan het licht: Wanneer je van het kruis afkomt om jezelf te bevrijden dan geloven we wel dat je Gods zoon bent (Matth.27:39-44). 


Gods wegen zijn echter gans anders. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden (Matth.23:12). Hierover meldt Fillip.2:8-11 het volgende: En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.


In het evangelie van apostel Johannes wordt de lijdensweg van Jezus Christus uitdrukkelijk in het perspectief geplaatst van Zijn verhoging tot verheerlijking van Gods naam. Dit geschiedt eerst in de onderwijzing van Nicodemus (Joh.3:1-21). Jezus vertelt hem dat zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogde, de Zoon des Mensen ook verhoogd moet worden. Deze geschiedenis vinden we terug in Num.21:1-9. We lezen daar dat de kinderen Israëls in de woestijn weer eens murmureerden tegen God. Dan straft de HEERE hen door vurige slangen te zenden in het midden van het volk. Wie gebeten wordt, die sterft. Het volk gaat dan naar Mozes belijdend hun zonden tegen God. Zij verzoeken hem om de HEERE te bidden om genade. Alzo roept Mozes tot God, die hem vervolgens de opdracht geeft om een koperen slang op een staaf te plaatsen. Deze moest opgestoken worden boven de menigte. Als men gebeten was en opzag naar de koperen slang, bleef men daarna in leven.


De Here Jezus wijst de onwetende leraar Israëls op de overeenkomst  tussen Zijn rol en de geschiedenis met de koperen slang. Daar de Joden een hele andere verwachting van de Messias hadden. De mensenkinderen waren door het gif van de slang (de leugen) verleid om God niet te gehoorzamen. Hierdoor waren zij veroordeeld tot de dood van het lichaam en de ziel. De definitieve dood van de ziel noemt de Bijbel de tweede dood. Dit betreft de verbanning bij het eeuwige oordeel Gods naar de hel. De Christus moest aan het kruis verhoogd worden om de zondenlast der wereld te dragen. Opdat een ieder die zou opzien naar deze Verlosser aan het kruishout van Golgotha, Hem aanroepend, onder belijdenis van zijn overtredingen jegens zijn Schepper, vergeving kan ontvangen om het leven van zijn ziel te behouden. 


Daarna spreekt Jezus Christus in de rede over Zijn rol als het licht der wereld (Joh.8:12-29) het volgende in vs.28: Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. Het woordje die is door de vertalers toegevoegd. Maar de grondtekst meldt dat Ik ben. Hiermee wijst de Heiland dus op Zijn Goddelijke oorsprong (Ex.3:13,14). Hij leert ons dat na Zijn verhoging aan het kruis de ogen van de mensen geopend worden om te verstaan dat Hij Gods eniggeboren Zoon is.


Tenslotte komt de verhoging aan de orde bij de vraag der Grieken (Johannes 12:20-36). Dit lijken Jodengenoten te zijn uit de heidenen, die begerig zijn om de Here te ontmoeten. Via de apostelen komt de vraag bij Jezus. Hij leert dan eerst over de graankorrel, die in de aarde moet vallen om vrucht te dragen. Hij wijst daarmee op de noodzakelijkheid van Zijn sterven om de weg vrij te maken, zodat de mensen ook deelgenoten van het huisgezin Gods kunnen worden (Jes.53:10-12). Daarna maakt Hij ons duidelijk dat Hij opziet tegen de weg, die voor Hem ligt. Maar Hij weet ook dat Hij met dit doel in de wereld is gezonden. Daarom is Zijn bede niet: Vader verlos Mij uit deze ure. Maar Hij bidt: Vader verheerlijk uw Naam!! Waarna de stem uit de hemel Zijn bede beantwoordt, tot een getuigenis voor de toehoorders. 


Dan spreekt Hij over het oordeel van de satan, de slang wiens kop door Hem nu vermorzeld zal worden (Gen.3:14,15). Omdat de Here Jezus hem van zijn macht zal beroven door Zijn dood en de opstanding uit de dood. Waarmede Hij de weg baant om ons te bevrijden van de macht en de straf van de zonden (Rom.4:25-5:19; Hebr.2:14-16). De zondige mensen waren immers als kinderen des toorns  allemaal een onderdeel van deze voorbijgaande wereld (het rijk der duisternis), die door God eenmaal geoordeeld zal worden en gezuiverd zal worden van alles wat vijandschap jegens Hem is. De opgestane Jezus Christus is het begin van de herschepping tot het onwankelbare, eeuwige Koninkrijk Gods (het rijk des lichts). Vervolgens staat in vs.32: En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. De Here Jezus was tot nu toe in Zijn zending primair gericht op de verloren schapen Israëls. Maar vanaf het moment der kruisiging gaat zijn genade- en verlossingswerk voor alle mensen beginnen. Dan kunnen Joden en heidenen tot Hem komen om overgeplant te worden in het rijk des lichts. Matth27:54 geeft hiervan een voorbeeld:  En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!


Het kruis toont ons Gods kracht en heerlijkheid. Want hier doet God alles wat tegen Zijn natuur ingaat. De rechtvaardige Rechter doet het meest onrechtvaardige wat denkbaar is. Hij straft een onschuldige. God die de zonden haat, draagt Zelf de ongerechtigheden in Zijn vlees. De Here Jezus die door Zijn volmaakte gehoorzaamheid recht op eeuwig leven had, doet hier vrijwillig afstand van. Zo ondergaat Hij zelfs de ultieme vernedering door het loon van een zondaar aan te nemen. Hier toont God ons Zijn volmaakte onbaatzuchtige liefde, die ons verstand ver te boven gaat. Dat Zijn liefde en barmhartigheid voor de zondige mensen, die Zijn vijanden waren, de meeste zijn, waardoor Hij ons gaarne wil vergeven. Hoewel Zijn recht eigenlijk onze dood vereist. Ja waarlijk, wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? (Mi.7:18). 


Tenslotte is het een vreemde gedachte om feest te vieren op een dag dat een beminde verschrikkelijk moet lijden en sterft. Het past ons zeker op deze dag om bedroefd te zijn vanwege onze zonden, die immers de enige reden is voor het lijden van onze Heiland. Maar als er al droefheid is, moet het vreugdegejuich ons wenen overstemmen. Want het is volbracht!! God wil Zich in het offer van Jezus Christus met ons verzoenen. Waardoor wij Zijn vrede deelachtig kunnen worden tot rust voor onze zielen. Daarom klinkt het woord Gods ook tot ons:  Gaat, eet het vette, en drinkt het zoete, en zendt delen dengenen, voor welken niets bereid is, want deze dag is onzen HEERE heilig; zo bedroeft u niet, want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte (Neh.8:11).


Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God (Joh.3:16-18). Er is geen andere naam gegeven dan die van Jezus Christus, waardoor wij behouden kunnen worden van de verbanning naar de hel. Laat u met God verzoenen door het geloof in het verlossingswerk van de Here Jezus!!


Bij deze willen we u graag uitnodigen om samen onze grote Verzoendag te vieren.


Datum:     vrijdag 14 april 2017

Aanvang:  10.00 en 19.00 uur

 

 bericht nr. 18729 :  geplaatst op 06-04-2017 en 309 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken