TERUG
Evenementen
Ontmoetingsdag te Utrecht D.V. 18 juni 2011
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-06-18)
Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft (Fillip.4:13).

Jaarlijks organiseert ons kerkgenootschap een landelijke ontmoetingsdag voor alle ge´nteresseerde mensen. Hierbij trachten we gezamelijk te komen tot verdieping van ons inzicht in het woord Gods. Het programma bestaat uit een inleidende lezing, zang, gebed en groepsdiscussies. Tussentijds is er gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting. Het thema voor dit jaar is: Kom en zie! Ik worstel en kom boven met Christus.

Geloven is niet alleen blijdschap. Vaak worstelen wij in ons geloof met zaken die we niet begrijpen, hetzij in ons dagelijkse leven, hetzij in gebeurtenissen om ons heen (tekenen van de tijd). De hoofdzaken die op deze ontmoetingsdag gezamenlijk besproken en bediscussieerd zullen worden, zijn:
1) Onze worstelingen.
2) Onze hoop en verwachting.


Worstelen komen we in de StV vier keer tegen. In Gen.30:8 staat: Toen zeide Rachel: Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld; ook heb ik de overhand gehad; en zij noemde zijn naam Nafthali. Rachel zegt dat ze met God heeft gestreden over de vraag waarom haar zuster wel kinderen ontving en zij niet. Maar ze heeft volhard en haar hoop op God gehouden. Het loon van de overwinning was haar tweede zoon. Hierna komen we worstelen tegen bij het gevecht van Jakob met de Engel (Gen.32:24,25). In Ps.18:27 staat: Bij den reine houdt Gij U rein, maar bij den verkeerde bewijst Gij U een Worstelaar. De NBG gebruikt in acht teksten worstelen. De eerste drie staan in Gen.30:8 en 32:24,25 (zie boven). Daarnaast spreekt men over het worstelen in de gebeden (Rom.15:30; Kol.4:12). Efe.6:12 vermeldt de worstelingen met de boze geesten als tegenstanders. Hebr.10:32 gaat over het doorworstelen van het lijden. Tenslotte lezen we in Hebr.12:4 over de worstelingen tegen de zonde.


Het bekendste voorbeeld van de worstelingen met God betreft Jakob (Gen.32). Jakob is één van de drie aartsvaders met wie God Zich voor eeuwig heeft verbonden (Ex.3:15). Hij was door God uitverkoren boven zijn broer (Ezau) vanaf de moederschoot als drager van de zegen, die Abraham had ontvangen (Gen.25:19-23; Mal.1:2; Rom.9:1-13). Jakob was dus een zeer bevoorrecht mens. Wat getuigt deze gezalfde Gods 17 jaar voor zijn dood: En Jakob zeide tot Farao: De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn honderd en dertig jaren; weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen, in de dagen hunner vreemdelingschappen (Gen.47:9). Jakob had zijn aardse bestaan echt niet als prettig ervaren, terwijl hij toch een gezegende Gods was.


De naam Jakob betekent verzenen-houder (hielenlichter/ listige bedrieger). We zien dit beeld terugkomen in zijn geschiedenis (Gen.25:19-34). Jakob kende de belofte Gods, maar hij moest zelf het heft in handen nemen. Als Gods woord niet gelijk uitkomt, gaan we twijfelen of we denken God een handje te moeten helpen. Zo zien we dit ook bij Jakob. Op een slinkse wijze ontfutselt hij het eerstgeboorterecht van Ezau door de verkoop van een bord soep aan zijn hongerige broer. Jakob maakt misbruik van de omstandigheden om zelf te verwerven, hetgeen God hem al beloofd had. Hij toont geen enkele broederliefde.


Alsof deze daad nog niet genoeg was, gaat Jakob voort op zijn ingeslagen weg (Gen.27). Zijn moeder hoort dat Izak Ezau een zegen wil geven, alvorens hij zal sterven. Zij roept Jakob met een plan om Ezau deze zegen te ontnemen. Hierbij wordt niet alleen Ezau benadeeld, maar Jakob moet tevens Izak bedriegen. We lezen de reactie van Jakob (vs.11,12). Hij beseft dat het een kwaadaardig plan is. Hij heeft maar één vrees; ontmaskerd worden en vervolgens een vloek over zich te krijgen. Hij deinst voor niets terug om zijn eigen voordeel te behalen. We zien geen enkele schroom, wroeging etc. Als zijn moeder aangeeft de straf te zullen dragen bij een eventuele ontmaskering, is de enige weerhouding weggenomen. Jakob gaat over tot de daad. Hij bedriegt zijn vader en berooft zijn broer van de eerstgeboortezegen zonder enige vorm van berouw. Als we naar Jakob kijken, zien we niet erg veel Godvrucht.


Ezau ontsteekt in woede tegen Jakob en wil hem doden. Zijn ouders sturen Jakob naar Haran om te schuilen en een vrouw te zoeken uit de dochters van Laban (Gen.28). We lezen hoe God Zich openbaart aan Jakob als hij overnacht te Beth-El. Hij veroordeelt hem niet, ondanks al zijn kwalijke handelingen. De HEERE geeft hem de zegen van Abraham. Daarnaast geeft Hij Jakob de volgende belofte (vs.15): En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb. Hoe reageert Jakob op deze geweldige genade? Als U alles hebt gedaan wat U heeft toegezegd dan zult U mij tot God zijn en zal ik u de tienden van alles geven (vs.20-22). Dit leert ons dat Jakob eerst moest zien alvorens te geloven. Hiernaast zien we een economisch denken; voor wat, hoort wat. Hij lijkt alles heel normaal te vinden of hij er recht op heeft. Nergens kunnen we iets bespeuren van dankbaarheid of wederliefde tot God. Hij kende de HEERE nog helemaal niet.


Bij Laban krijgt Jakob te maken met de tucht Gods (Gen.29:1-31:55). De bedrieger werd bedrogen. De HEERE gebruikte ijzer om ijzer te scherpen (Spr.27:17). Laban was nog veel erger dan Jakob. Hij was volkomen onbetrouwbaar en alleen uit op eigen gewin. Zo werd Jakob door Laban bedrogen bij het huwen van zijn dochters en het loon voor zijn arbeid. Jakob werd echt uitgebuit. Langs deze weg confronteerde God hem met de keerzijde van zijn eigen gedrag. Dit waren twintig harde jaren. Maar ondanks alles zorgt God voor Jakob in al zijn moeiten. We zien in Gen.31 dat er wezenlijke veranderingen bij Jakob zijn opgetreden. Hij erkent Gods zegen en geeft Hem de eer (vs.5-13,42). Hij heeft liefde ontwikkeld jegens zijn naasten (vs.31) en toont zelfs vergevingsgezindheid naar zijn vijand (vs.36-55). Maar toch vertrouwt hij nog niet volkomen op de HEERE (vs.3,20-22).


Met het lood in zijn schoenen keert Jakob terug naar Kanaän om de confrontatie aan te gaan met zijn verleden (Gen.32). God toont hem Zijn beschermende engelenmachten (vs.1,2). We zien hoe Jakob zich vernedert ten opzichte van Ezau en zich oprecht met hem wil verzoenen (vs.3-5). Als hij hoort dat Ezau hem tegemoet komt met een leger mannen, wordt Jakob bevreesd. Hij deelt zijn reisgezelschap in tweeën en toont de liefde voor de zijnen. Als Ezau met kwade bedoelingen komt, kan in ieder geval een deel ontkomen (vs.6-8). Dan lezen we voor het eerst dat Jakob God aanroept (vs.9-12). Hij vernedert zich voor God, toont dat hij begrepen heeft dat God hem onverdiende gunsten heeft verleend en dat hij geheel afhankelijk is van Hem. Hij bidt om verlossing. Waarbij hij eigenlijk zegt: HEERE ik geloof, maar kom mij te hulp in mijn ongeloof. Daarna stuurt Jakob geschenken naar Ezau (vs.13-21). Deels is dit ingegeven door zijn angst. De voornaamste drijfveer is zijn verlangen naar verzoening.


Hierop volgt de nachtelijke worsteling van Jakob met de Engel, Jezus Christus (vs.22-32). Dit kunnen we afleiden uit vs.30, Gen.35:7 en Hos.12. Gen.35:7 spreekt over El-Beth-El. Hetgeen betekent de God van het huis Gods. Wat verwijst naar onze Heiland (Hebr.3:1-6). Er is veel over deze strijd te zeggen. We beperken ons tot de hoofdzaak. De worsteling symboliseert de strijd om in te gaan in Gods Koninkrijk. Opdat wij als wedergeborenen door God gevormd worden tot werkers der gerechtigheid (kinderen des lichts), die waardig gekeurd kunnen worden voor de eerste opstanding. Onze eigen kracht moet verbroken worden. En we moeten komen tot een staat van ootmoed en berouw, waarbij we de zonden leren haten. Dan heeft de vreze Gods ten diepste een gestalte in ons gekregen. Hierbij worden we door God getuchtigd. Maar de HEERE houdt ons tegelijkertijd vast, om ons er doorheen te trekken. Wie God ernstig zoekt onder gedurig smeken, begerig is om Hem te leren kennen, woekert met de talenten en volhardt onder alle omstandigheden, zal in Zijn kracht overwinnen. Dan zal de Zon der gerechtigheid over ons opgaan en ons volkomen genezen van alle kwaad in de dag van Jezus Christus. We moeten herschapen worden van listige bedriegers (de oude mens) tot strijders Gods (de nieuwe mens in Christus Jezus); zie o.a. Gen.47:29; 48:15,16; Deut.33:11; Ps.38:18,19-StV; 51; Spr.8:13; Jes.57:15; Jer.31:19; Zach.4:6; Mal.3:16-4:3; Matth.5:14-16; 7:13-29; 24:13; Joh.3:1-21; Rom.8; Kol.3:1-17; 2Tim.4:5-18; Tit.2:11-3:8; Hebr.12:1-17.


De Bijbel leert dat de enige weg tot een overwinnend geloof altijd met strijd en moeite gepaard zal gaan. Omdat de vleselijke natuur zeer hardnekkig is (Rom.7:13-26), de satan onze hemelse schatten wil roven (Joh.10:10) en de wereld ons haat (Joh.15:18-27; 2Tim.3:12). Maar die waarlijk uit God geboren zijn, zullen in Christus Jezus door het geloof meer dan overwinnaars zijn (1Joh.5:1-5). Want onze Heiland heeft voor Zijn navolgers de weg gebaand. Hij heeft ons Zijn vrede geschonken om vanuit de vaste grond van onze hoop alles te verdragen en tevreden te zijn met ons aardse lot (Joh:16:33; Rom.15:13; Jak.5:7-11). Wetende dat Zijn genade ons genoeg is (2Kor.11:16-12:10), omdat Hij alles nieuw maakt en alle tranen zal afwissen (Openb.21:1-8).


Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert; die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen, die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken, dat is Jakob (Ps.24:3-6). Wij willen u gaarne uitnodigen om elkander te leren, bemoedigen en versterken tijdens deze tiende ontmoetingsdag. Wij hopen ook u dit jaar te mogen begroeten!!

Datum: zaterdag 18 juni 2011
Plaats: Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185 UTRECHT
Tijd: 10.00 - 15.30 uur
Kosten: € 8,- (inclusief lunch, koffie en thee)
Info. en opgave: tel. 023 - 528 55 61 of zie www.ontmoetingsdag.org

ingestuurd door: rogerbakker 
bericht nr. 11752 :  geplaatst op 23-05-2011 en 1997 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken