TERUG
Evenementen
Ontmoetingsdag te Utrecht D.V. 29 mei 2010
Herst.Apost.Zend.Kerk
De God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods (Rom.15:5,7).

Jaarlijks organiseert ons kerkgenootschap een landelijke ontmoetingsdag voor alle ge´nteresseerde mensen. Hierbij trachten we gemeenschappelijk te komen tot verdieping van ons inzicht in het Woord Gods. Het programma bestaat uit een inleidende lezing, zang, gebed en groepsdiscussies. Tussentijds is er gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting. Het thema voor dit jaar is: De eenheid van de kerk. ....

Vanaf het begin lezen we dat de eenheid van de kerk (het huisgezin Gods) onder spanning staat. De eerste scheuring zien we bij Kaïn en Abel (Gen.4:1-21). Kaïn was onder de invloed van de satan gekomen (1Joh.3:12). Hoewel God hem oproept tot bekering, wil hij niet luisteren. Hierdoor raakte hij steeds meer verstrikt in de strikken van de boze. Het dramatische eindpunt van deze weg was dat Kaïn zijn broeder doodsloeg en God volledig de rug toekeerde. De satan kon nu ook beginnen met de opbouw van zijn huisgezin (de kinderen dezer wereld). Lange tijd leefden de kinderen Gods gescheiden van de kinderen der wereld tot we in Gen.6 aankomen. Dan gaan beide geslachten zich geleidelijk vermengen. Het gevolg was een verwoestende afval. Uiteindelijk waren alleen Noach en zijn huisgezin nog overgebleven als getrouwe kinderen Gods. Hierop besluit de Here tot het verschrikelijke oordeel van de zondvloed. Waarna Hij een nieuw begin maakt met Noach en de zijnen.


Eigenlijk wordt de hele geschiedenis van de kerk vanaf het OT tot heden aan toe gekenmerkt door het bovenstaande patroon. De satan is er altijd op uit om verdeeldheid te zaaien tussen de kinderen Gods. Soms duurt het lang, maar meestal zeer kort en dan vindt hij wel mensen, die hem een voet tussen de deur van hun hart geven. Waarna men meestal van kwaad tot erger vervalt, met als einde dat men God de rug toekeert. Dit kwaad werkt vervolgens weer door in de leefomgeving van het huisgezin Gods, waarbij er velen meegetrokken worden op de weg van het kwaad. De hele Schrift leert ons hoe moeilijk het is voor de mens om trouw aan God te blijven onder alle omstandigheden. Maar gelukkig is het de Here, die Zelf het huis bouwt (Ps.127:1 en 147:2). Hij bewaart dan ook door alle tijden heen een rechtvaardig overblijfsel (Jes.1:2-9; Rom.11:1-5). Hij is met ons tot de voleinding en zorgt dat de poorten van het dodenrijk de getrouwen niet zullen overweldigen (Matth.16:17-19 en 28:20).


Eendracht maakt macht. God geeft ons daarvoor het voorbeeld van de torenbouw in Babel (Gen.11:1-9). Jezus Christus onderwijst ons over de eenheid in Luk.11:17b (StV): Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt. Het ontbreken van een eenheid leidt dus tot afbraak en verwoesting. Ook de apostelen spreken op diverse plaatsen over de eenheid der gemeente (zie o.a. 1Kor.1:10-13; 6:1-20 en 11:17-12:31; Gal.3:26-30; Efe.4:1-16; Filip.1:27 en 2:2; Kol.3:5-15; 1Petr.3:8; 1Joh.1:5-7 en 2:18,19). In de nacht toen de Here verraden werd, bad Hij voor Zijn trouwe navolgers. In Joh.17:20-23 staat dan het volgende: En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Wat wil deze tekst ons leren?


Jezus Christus spreekt over de volmaakte eenheid tussen Hem en Zijn Vader. Jezus leefde vanuit het geloof en had Zijn Vader lief boven alles (Joh.7:18 en 14:31). Het was de spijze des Heren om de wil van de Vader te volbrengen onder alle omstandigheden (Joh.4:32-34). Door de getrouwe gehoorzaamheid aan God was Hij altijd met de Here Jezus (Joh.8:29). Op deze wijze bleef Hij in de liefde des Vaders (Joh.15:10). De ootmoedige wandel van onze Heiland met God de Vader zorgde voor een volkomen vrede tussen hen. In het leven op aarde heeft onze Heiland het absolute voorbeeld gegeven hoe wij God behoren te dienen. De waarachtige discipelen moeten in Zijn voetstappen treden (1Petr.2:21). De gezindheid van Jezus Christus moet ook in ons aanwezig zijn (Filip.2:5). Als wij wandelen in geloof en gehoorzaamheid dan kan de Here Jezus waarlijk Koning over ons hart zijn. Gelijk het geschreven is: Die de Here aanhangt, is één Geest met Hem (1Kor.6:17). Alleen als we in Christus Jezus zijn en blijven, kan men vrede hebben met God (Joh.3:36 en 15:1-17).


Alles is genade. Alleen door Gods gunstbewijzen kunnen we tot geloof komen, tot een nieuw schepsel in Jezus Christus gemaakt worden en uiteindelijk de eeuwige heerlijkheid ontvangen. Gods genadeverbond kent echter wel degelijk voorwaarden. De Here verwacht dat Zijn betoonde liefde beantwoord wordt door de mens met wederliefde tot Hem. In Rom.8:1 worden deze voorwaarden als volgt verwoord: Zo is er dan nu geen verdoemenis (geen veroordeling tot de straf van de hel) voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. We moeten het geloof naar de Schriften in Jezus Christus bezitten en tonen, alsmede het vleselijke, zondige leven geheel afleggen. De gelovigen moeten de begeerte hebben om rein en heilig te leven tot eer van God. En de ijver betonen om de genademiddelen van het nieuwe verbond ten volle te benutten. Waardoor de zondige begeerten steeds meer uitgedoofd kunnen worden en we tot steeds grotere mate van gehoorzaamheid aan Gods stem kunnen komen. Op deze wijze kunnen we geestelijk opgebouwd worden en kan het beeld Gods in de mens hersteld worden (zie o.a. Rom.6:1-7:6; 2Kor.3:1-4:18; Gal.5:16-26; 1Thess.4:1-10; Hebr.12:1-17; 2Petr.1:3-11).


Het vertrekpunt van de eenheid der gemeente betreft dus altijd de individuele gelovigen. Waar een gemeenschap jaagt om de bovenstaande principes toe te passen, kunnen de geestelijke vruchten tot wasdom komen (Efe.4:1-5:21). Waarvan de liefde Gods de voornaamste is. Er kan een onderlinge band groeien van onbaatzuchtige liefde (1Kor.13:1-14:1; Kol.3:1-17), waarbij men zichzelf helemaal kan wegcijferen ten behoeve van de ander. De gelovigen zijn dan steeds beter in staat door de kracht van de Geest Gods om te vergeven, verdraagzaam te zijn, anderen te accepteren, de minste te willen zijn, niet te twisten etc. Op deze wijze kan men onder alle omstandigheden vrede onder elkaar hebben. Dan kunnen God en Jezus Christus d.m.v. de Heilige Geest de gemeenschap der heiligen smeden tot één organisch geheel, die één zijn in geloof, hoop en liefde. Waardoor de liefelijke reuk van Jezus Christus uitgedragen kan worden naar haar omgeving. Dit zagen we op een krachtige wijze in het begin van de kerk. Zij waren één van hart en ziel. Men deelde alles samen (Hand.4:32).


In de eindtijd zouden er zware tijden komen met vele verzoekingen. Vele gelovigen zouden zich afscheiden. Doordat zij de genoemde voorwaarden niet invullen, maar hun eigen zondige begeerten navolgen. Ze zijn teruggekeerd naar de staat van natuurlijke mensen die de Heilige Geest niet hebben (Jud.1:18,19). Ze hebben de Geest bedroefd (Jes.63:10; Efe.4:30) en uitgeblust (1Thess.5:19). Aanhoudende trouweloosheid (in de zonden blijven) leidt tot de geestelijke dood van de mens. De zonden maken immers de scheiding met God (Jes. 59:2), waardoor onze verbondenheid met Hem steeds minder wordt. Dit resulteert in afval van God. De kwaliteit van het geloof wordt steeds minder. Slechts een kleine groep bewaart het zuivere evangelie. Er zijn ook steeds meer mensen die God de rug toekeren. Hetgeen we vanaf 1950 tot heden in onze westerse samenlevingen duidelijk hebben waargenomen. Het trieste gevolg is een verdeelde en verscheurde kerk, die allen claimen de waarheid te verkondigen. Waarbij de buitenstaander met Pilatus moet verzuchten: Wat is waarheid? Deze grote afval is een teken van de eindtijd. Waardoor we weten dat de wederkomst des Heren voor de Zijnen nabij is (zie o.a. Matth.24:3-51; Luk.12:32 en 18:8; 2Thess.2:1-12; 1Tim.4:1-5; 2Tim.3:1-5; 2Petr.2:1-3:18; 2Joh.1:7-11; Openb.17:1-18:24 en 22:10-12).


Hoe wil de Here de gemeente aantreffen bij Zijn wederkomst? De Bijbel is heel duidelijk. Hij verwacht een gemeente zonder rimpel of vlek, een reine maagd in onberispelijke staat (2Kor.11:2; Efe.5:27). Dus men moet de beginstaat van de kerk bezitten (Openb.2:5; 6:2 en 19:11). Efe.4:11-15 leert ons: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.


Rest de vraag: Zou de gemeente zonder de bovengenoemde ambtsdragers ooit kunnen komen tot de benodigde staat om verenigd te worden met haar Bruidegom? Moeten deze ambten dan ook niet aanwezig zijn in de kerk voor de wederkomst van de Here Jezus? We willen u van harte uitnodigen om ons samen te verdiepen in dit boeiende en belangrijke onderwerp. Opdat we door God geleerd mogen worden de principes van Zijn Koninkrijk te verstaan en toe te passen tot eer van Zijn naam!

Plaats: Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185 UTRECHT
Datum: zaterdag 29 mei 2010
Aanvang: 10.00 uur (Zaal open vanaf 9.00 uur)
Einde: + 15.30 uur
Kosten: € 8,- (inclusief lunch, koffie en thee)
Aanmelding en info: tel. 023 - 528 55 61 of zie www.ontmoetingsdag.org

 

 


ingestuurd door: rogerbakker 
bericht nr. 10401 :  geplaatst op 01-05-2010 en 1602 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken