TERUG
Financiën
Amersfoortsen winnaars Kerkbalans award

Amersfoortsen winnaars Kerkbalans award
AMERSFOORT - De inkomsten over 2009 van de kerken die meedoen aan de actie Kerkbalans blijven grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. De uitgaven nemen toe, vooral door steeds hogere uitgaven aan gebouwen. Zo werd vandaag bekend gemaakt tijdens de startbijeenkomst in Utrecht van de actie Kerkbalans.Voor het eerst is ook de waarde van de sociale en culturele activiteiten van de plaatselijke gemeenten en parochies berekend. De maatschappelijke bijdrage van deze activiteiten aan de Nederlandse samenleving door de plaatselijke kerkgemeenschappen kan jaarlijks worden gesteld op minimaal 400 miljoen euro.

Inkomsten blijven gelijk, uitgaven stijgen
De inkomsten van de deelnemende kerkgenootschappen zijn in het voorgaande jaar gelijk gebleven aan het jaar daarvoor. Een opmerkelijk feit gelet op de wereldwijde crisis die ook aan veel fondsenwervende acties niet voorbij is gegaan.
Wel was er een lichte daling te zien van het aantal mensen dat een bijdrage aan de kerken overmaakte. Daar staat tegenover dat de bijdragen per lid licht stijgen. Een tendens die zich al enige jaren voordoet.
Uit de Kerkbalanscijfers van de katholieke kerk blijkt dat de totale uitgaven in 2008 ten opzichte van het jaar daarvoor fors stijgen. Een stijging die vrijwel geheel op het conto komt van de uitgaven aan het onderhoud van de monumentale kerkgebouwen.
Bij de vergelijkingen van de cijfers gaat het om de definitieve getallen over 2008 en een voorlopige schatting over die van 2009.

Kerk van grote maatschappelijke waarde
Tegelijk met de bekendmaking van de financiële cijfers werd het Kaski-onderzoek “De kerk telt" gepresenteerd over de maatschappelijke waarde van parochies en gemeenten.
De in dit rapport genoemde cijfers over de sociale en culturele waarde geven de onmisbare rol aan van parochies en gemeenten in Nederland. Zo worden ten behoeve van sociale activiteiten jaarlijks 1.390.000 mensen (een of meerdere keren) bereikt. Denk hierbij aan ouderen- en ziekenbezoek, rouwverwerking, noodhulpverlening, jeugd- en jongerenwerk, bijeenkomsten met andere godsdiensten en gezamenlijke maaltijden. Om al dit werk uit te kunnen voeren beschikken de kerken over een groot vrijwilligersapparaat van ongeveer 175.000 mensen. Als je deze activiteiten omrekent naar een economische waarde komt de sociale bijdrage van parochies en gemeenten uit op 325 miljoen euro jaarlijks.
Tellen we daar de culturele waarde nog bij op, zoals onderhoud aan gebouwen uit eigen middelen, organisatie van allerlei sociale en culturele activiteiten dan is de maatschappelijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving door parochies en gemeenten minimaal 400 miljoen euro.

Startbijeenkomst
De cijfers van kerkbalans en Kaski-rapport werden dit jaar gepresenteerd tijdens een startbijeenkomst in de Jacobikerk te Utrecht. Hier werden enkele voorbeelden gepresenteerd van maatschappelijke en sociale activiteiten door plaatselijke kerken. Ook was er een discussie tussen de Bisschop van Groningen, mgr. De Korte, de preses van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. Verhoeff, jongerenwerker de heer J. Schelling en de directeur van het Kaski de heer T. Bernts. Tijdens de bijeenkomst werden ook de jaarlijkse Kerkbalans awards uitgereikt. Het koor van de kathedrale Koorschool uit Utrecht zorgde voor de muzikale noot van de bijeenkomst.

Kerkbalans
De actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervingsactie van Nederland en is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De kerken voeren gezamenlijk campagne voor Kerkbalans, maar de opbrengsten zijn voor de lokale parochies en gemeenten. Dit jaar wordt deze actie gevoerd onder de titel 'De kerk is van blijvende waarde'.

Kerkbalans awards
Sinds enkele jaren kunnen personen maar ook commissies, werkgroepen en anderen voorgedragen worden voor de Kerkbalans award. Dit is een prijs voor hen die zich op een opvallende, effectieve, resultaatopleverende manier hebben ingezet voor de plaatselijke kerk en dan met name op het gebied van geld- en fondsenwerving.
Met deze prijs beoogt de Interdiocesane Commissie Geldwerving vernieuwingen rond de actie Kerkbalans te stimuleren en verder uit te bouwen. De prijswinnaars en de meestal daaraan gekoppelde projecten kunnen als voorbeeld dienen voor al diegenen die ook met Kerkbalans dan wel andere activiteiten bezig zijn om gelden te werven voor de plaatselijke gemeente of parochie.
Per jaar worden er meestal meerdere prijzen toegekend. Dat is ook in 2010 het geval.

Protestantse Gemeente Amersfoort.

Award winnaars: Mevrouw A. G. van Goor-Oortgijsen en mevrouw M.E. Brak.
Deze voordracht is gedaan door de kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Amersfoort (per 1 jan. 2010 de Protestantse Gemeente Amersfoort). Beide dames zijn een goed voorbeeld van wat mensen met een voortrekkersrol kunnen bereiken bij een actie Kerkbalans. Zij zetten zich al jaren in voor de vernieuwing van deze actie. Opvallend is dat ze hierbij heel structureel en systematisch te werk gaan. Zo wordt er een draaiboek publiciteit gemaakt, een draaiboek voor de Actie zelf en is er, heel belangrijk, ook veel aandacht voor Nazorg Actie Kerkbalans. Denk hierbij aan een systematische aanpak van het sturen van herinneringen, overzichten van de toezeggingen e.d.
De Hervormde gemeente Amersfoort ziet dan ook de inkomsten van de actie Kerkbalans elk jaar, ondanks de mutaties die er zijn in de ledenaantallen, licht stijgen. Het is ook niet voor niets dat deze werkwijze integraal is overgenomen door de Protestantse Gemeente Amersfoort die vanaf 1 januari 2010 een feit is.
Mevrouw van Goor is degene die organisatorisch de kar trekt en duidelijke draaiboeken heeft opgezet. Haar werk heeft structuur gebracht in de opzet, de uitvoering, de afhandeling en nazorg van de actie Kerkbalans in alle wijkgemeenten binnen de hervormde gemeente Amersfoort.
Mevrouw Brak verzorgt met betrokkenheid en een nimmer aflatende gedrevenheid alle publicitaire aspecten rond de actie. De mede door haar vormgegeven Kerkbalans special bewijst daarbij goede diensten. Voor elke wijk wordt hiervan een eigen editie gemaakt met eigen informatie. Hierdoor gaat de actie Kerkbalans op wijkniveau meer leven als een actie van en door de wijk zelf. Iets wat uiteraard de drempel om te geven verlaagt en het meeleven van de gemeenteleden vergroot.
Mevrouw Van Goor en mevrouw Brak, harde werkers voor de actie Kerkbalans en terechte winnaars.
Foto  en verdere toelichting op PKN-Amersfoort.nl

 

Oud-Katholieke kerk, parochie Amersfoort.
Award winnaar:
Mevrouw M. van 't Erve-Verheij is voorgedragen door het landelijk bestuur van de Oud-katholieke kerk van Nederland. Mevrouw van 't Erve is al tien jaar actief als penningmeester van de oudkatholieke parochie Amersfoort. In haar beginperiode als penningmeester heeft zij extra aandacht gegeven aan de verbetering van de opbrengst van de collecten, waarbij met name ook de aandacht voor de jaarlijkse vastenactie leidde tot een opzienbare stijging in de opbrengst.
De laatste jaren heeft zij zich helemaal toegelegd op de actie Kerkbalans. Bij haar activiteiten heeft zij dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving. Zo werd in Amersfoort een eigen kerkbalansfolder ontwikkeld. Voordat ze hieraan begon volgde ze eerst een workshop van de ICG. Tevens werden in het kader van verdiepen en verbreden ook die parochianen benaderd die tot nu toe niet bijdroegen. Deze inzet van haar had duidelijk effect. De actie kerkbalans 2008 gaf een stijging van de opbrengsten te zien.
Ook als lid van de Stichting Restauratie Kunstbezit zet mevrouw Van 't Erve zich op creatieve wijze in om steeds weer nieuwe wegen te vinden om haar kerk in de belangstelling te brengen en te houden en hiervoor ook de nodige middelen te vinden.
Mevrouw Van 't Erve-Verheij is een voorbeeld van iemand die zich op allerlei manieren inzet om ervoor te zorgen dat de financiën van haar kerk op orde blijven en daarvoor, vooral ook binnen de actie Kerkbalans naar nieuwe wegen blijft zoeken. Zo iemand verdient de kerkbalans award.

Zie foto en verdere toelichting op website O.K. parochie

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 15 jan 2010
bericht nr. 10001 :  geplaatst op 15-01-2010 en 1611 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken